Ana Sayfa  |    İletişim  |  Ücretsiz Danışmanlık  |  Hakkımızda

0216 5504560
0533 4210028


- Misyon
- Personel
- Garanti
- Erişim


- Tez Önerisi
- Anket Tasarımı
- İstatistiksel Veri Analizi
- Rapor Hazırlama


- Temel Kavramlar
- Anket Türünün Seçilmesi
- Hedef Kitlenin Belirlenmesi
- Örnekleme Türlerine Karar Verilmesi
- Örneklem Büyüklügünün Saptanması


- Tanımlayıcı İstatistikler
- Güvenilirlik Analizi
- Geçerlilik Analizi
- Faktör Analizi
- Hipotez Testleri


- T-Testi
- Varyans Analizi
- Mann Whitney U Testi
- Wilcoxon Testi
- Kolmogorov -Smirnov (K-S) Testi
- Ki-kare Analiz Yöntemi
- Kruskal Wallish Testi
- Friedman Testi
- Korelâsyon Analizi
- Regresyon Analizi


- Danışmanlık Formu

- Bilimsel Bir Araştırma Ödevi Nasil Hazırlanır?
- Anket Hazırlama
- SPSS
- Ölçekler
Hedef Kitlenin Belirlenmesi

Hedef Kitlenin Belirlenmesi


Çalışmanın amacına bağlı olarak hedef kitleye coğrafi, demografik vb. sınırlamalar getirilebilir. Anket uygulanabilecek bazı hedef kitleler;

- Ankara’da yaşayan tüm insanlar,
- Levent’te oturan tüm devlet memurları,
- Manisa’daki tüm ilköğretim okulları,
- Muğla’da yaşayan, 15 yaş ve üzerindeki okuma yazma bilen tüm insanlar şeklinde olabilir.

Eğer araştırma yapılan olgunun başında “tüm” sıfatı varsa ve siz bunu sayabiliyorsanız, yaptığınız hedef kitle tanımının doğru olduğu söylenebilir. Ayrıca anket uygulanması düşünülen hedef kitlenin ayırt edici özellikleri de bu tanımlarda belirtilmelidir. Örneğin, yukarıda verilen son tanımdaki “15 yaş ve yukarısı” kriteri belli bir yaşın altındaki çocukları anket dışı bırakmak için kullanılmıştır. Bu tür bir sınırlamaya, araştırmanın yetişkinlerin görüşlerini belirlemeye yönelik olduğu durumlarda gidilebilir. Diğer yandan çocuklara anket uygulamanın güçlüğü bu sınırlamayı gerekli kılan bir diğer faktördür.

Ancak planladığınız araştırmanın bilimsel amaçlı olması durumunda, hedef kitlenin; içerik, birim, kapsam ve zaman boyutları ile tanımlanması daha doğru olacaktır. Örneğin 2000 yılı tüketim harcamaları ile yapılacak bir anket için bu tanım; “2000 yılı itibarı ile Türkiye’deki nüfusu 5000 ve üzerindeki yerleşim birimlerinde yaşayan tüm vergi mükellefleri” şeklinde daha ayrıntılı olarak yapılabilir.

Ayrıca hedef kitle, sadece insanlarla sınırlı değildir. Bazı kitlelerle doğrudan görüşülememesi, bunların “hedef kitle” olarak nitelendirilmesine engel teşkil etmez. Örneğin Ankara’daki ilköğretim okullarının kaçında kütüphane olduğunun araştırıldığı bir ankette, okullar soru formu dolduramazlar. Ancak her bir okul için bunu bir kişi yapabilir. Ayrıca her okuldan sadece bir kişi ile görüşülmesi yeterli olacaktır.

Hedef kitlenin belirlenmesinde yaşanan en büyük sorun ise hedef kitledeki tüm birimlerin bir listesinin oluşturulmasıdır. Çerçeve olarak adlandırılan bu listedeki eksiklikler, anketin uygulandığı kitlenin, planlanan kitleden farklı olmasına yol açar. Bu nedenle hedef kitle belirlenirken pratikteki uygulama güçlüklerinin de göz önüne alınması yararlı olacaktır.
Ana Sayfa  |    İletişim  |  Ücretsiz Danışmanlık  |  Hakkımızda